Programi

SPORTSKE AKTIVNOSTI NA OTVORENOM

Provodeći Kraći program sportskih aktivnosti na otvorenom koji uključuje igru kroz neposredan doticaj s prirodom, omogućuje se djeci razvoj u samostalne, zdrave i samopouzdane ljude ispunjene samopoštovanjem.
Kineziološke aktivnosti zastupljene u programu uključuju slobodnu igru poticanja prirodnog kretanja uz šetnje i izlete, te aktivnosti prirodnim materijalima koje djeca koriste za konstruiranje prepreka, poligona i igrališta prema vlastitim idejama. Takva igra doprinosi značajnom motoričkom razvoju djeteta koristeći kretanje.

RAZVOJ KREATIVNOSTI

Kraćim programom za razvoj kreativnosti svakom se djetetu pristupa individualno, kako bi se u skladu s njegovim potencijalnim razvojem omogućio razvoj pristupanja rješavanju problemskih izazova sukladno djetetovim sposobnostima i interesima, te se ostvario njegov cjelokupni razvoj. Kreativnost, kao način mišljenja, igre, rješavanja primjerenih problemskih aktivnosti omogućuje djetetu razmišljati i učiti prema njegovim potencijalnim mogućnostima, čime se razvija samosvijest i samopouzdanje djeteta.

RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA

Prirodnim procesom učenja, situacijskim pristupom učenju engleskog jezika, korištenjem svakodnevnih životnih situacija i poticaja, omogućujemo djeci aktivno učenje stranog jezika u bogatom prostorno-materijalom okruženju. Takvim pristupom razvijamo djetetovu senzibilnost za engleski jezik te potičemo djetetovu samoaktivnost i interes za postupnim slušanjem, razumijevanjem i usvajanjem engleskog vokabulara, a također doprinosimo razvoju kvocijenta inteligencije te razvoju stvaralačkog i produktivnog mišljenja. Program provodi odgojiteljica s certifikatom o položenom B2 stupnju poznavanja engleskog jezika, svakodnevno, u trajanju od pola sata.

LIKOVNI

Prirodnu kreativnost djeteta treba tijekom odgojno obrazovnog procesa “njegovati, poticati i razvijati različitim oblicima izražavanja i stvaranja”. Djeca imaju različite mogućnosti simboličkog izražavanja, koje uključuju likovne, grafičke, verbalne, gestikulacijske i mnoge druge ekspresivne modalitete. Kroz program djeca upoznaju različite likovne tehnike: olovka, boja, materijali za modeliranje itd.

EKOLOŠKI

Ekološkim programom djeci se stvaraju preduvjeti za prodiranjem u tajne prirode i njene fenomene. Tim programom uz cjeloviti razvoj djeteta, proširuju se dječja iskustva o prirodi, razvija se pravilan odnos prema prirodi, čime se doprinosi i djetetovom ponašanju prema biljkama i životinjama, kao i specifičnostima zavičaja.

INFORMATIKA

Digitalna pismenost danas je neophodna svakom pojedincu kako bi mogao upotrebljavati računala i različite računalne sustave pri obavljanju svakodnevnih obveza. Zbog toga usvajanje digitalnih kompetencija u predškolskoj dobi doprinosi razvoju programabilnog razmišljanja i razvoju tehnika rješavanja problema.

TRADICIONALNE IGRE

Ovaj program dječjeg tradicijskog stvaralaštva omogućuje razvijanje motoričkih, socijalnih, komunikacijskih i glazbenih vještina djece kroz igru, pokret, ples i pjesmu, te ih upoznaje s kulturnom baštinom zavičaja. Program pridonosi svijesti o tradicijskoj kulturi, umjetničkom stvaralaštvu i nematerijalnoj baštini.
Rani razvoj djeteta od ključne je važnosti za njegove kasnije stavove stoga je vrlo važno već u predškolskoj dobi razvijati pravilan odnos prema tradicijskoj kulturi i umjetničkom stvaralaštvu, te usmjeravati djecu na očuvanje nematerijalne baštine, običaja i kulturnih dobara.

REDOVITI PROGRAM

Redovni program provodimo za djecu od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. Radno vrijeme, prilagođeno je potrebama roditelja te se redovni programi provode u vremenu od 5:30 do 20:30 sati, pet radnih dana u tjednu (ponedjeljak-petak). Redovni program provodimo u pet odgojno-obrazovnih skupina u kojima radi 10 odgojiteljica ranog i predškolskog odgoja. Uz odgojiteljice u vrtiću rade 2 pedagoga te vanjski suradnici logoped, defektolog i psiholog.

PROGRAM RADA S POTENCIJALNO DAROVITOM DJECOM

U redovitom programu provodimo i program rada za darovitu djecu prema načelu individualizacije u malim skupinama. Kao metode rada koristimo rad na projektima i aktivnosti raznovrsnim materijalima, za poticanje kreativnog mišljenja djece, pri čemu se u neposredan rad s darovitom djecom uključuju i roditelji. Sadržaji rada s darovitom djecom obuhvaćaju aktivnosti istraživanja, boravak u prirodi i učenje iz neposrednog iskustva u prirodnom okruženju te specifične aktivnosti likovnog izražavanja.

MUZEJSKE RADIONICE

Posebnost rada s darovitom djecom, u okviru redovitog programa su i muzejske radionice. Redovitim posjetima muzejskim prostorima i izložbama djeca usvajaju kulturu ponašanja u muzejskim prostorima uz organiziranje primjerenih i raznovrsnih aktivnosti povezanih s različitim postavama i izložbama. Radionice, koje su posebno osmišljene i provedene za pojedine izložbe, proširuju dječja iskustva, znanja i interese kroz vrlo raznolike metode rada, omogućujući djeci kreativno izražavanje te korištenje materijala na neuobičajen način.

RAD S DAROVITOM DJECOM – MENTORSKI PRISTUP

Program provodi međunarodno certificirani praktičar za rad s darovitima. Certifikat dodjeljuje Sveučilište Radboud iz Nizozemske u suradnji s Europskim vijećem za darovite (ECHA). Program je namijenjen djeci dvije godine prije polaska u osnovnu školu. Cilj programa je razvijati djetetove specifične sposobnosti i potencijal kroz kreativno izražavanje, prostorno logičkim i konstruktivnim aktivnostima, uz specifične aktivnosti prilagođene pojedinom djetetu.

PROGRAM PREDŠKOLE

Kao dio redovitog programa provodimo i program predškole namijenjen djeci u godini dana prije polaska u osnovnu školu, koji je u skladu sa pozitivnim zakonima i propisima Republike Hrvatske. Program provodimo prema jedinstvenom materijalu, izrađenom za potrebe našeg vrtića, od strane pedagoga i dr.sc. društvenih znanosti.

PROGRAM PREMA NAČELIMA ŠUMSKE PEDAGOGIJE

U svijetu u kojem su djeca sve više lišena neposrednog doticaja s prirodom, a priroda je sve više ugrožena, želimo dati najbolje iz prirode djeci, čime će se stvoriti i uvjeti da kasnije ta ista djeca daju svoje najbolje zajednici i prirodi u kojoj žive.

Program kroz spontanu igru u neposrednom doticaju s prirodom omogućuje djeci razvoj u samostalne, zdrave i samopouzdane ljude ispunjene samopoštovanjem. Slobodna igra u prirodi nezamjenljivi je pokretač cjelovitog razvoja te preduvjet sretnog življenja, školskog i akademskog uspjeha. Raznovrsne aktivnosti i neposredna iskustva stečena u prirodi, polazište su za brojne istraživačke i likovne aktivnosti te projekte koje provodimo tijekom redovnog programa u prostorima vrtića.

Dva puta tjedno za djecu od navršene 3. godine života do polaska u osnovnu školu, provodimo   boravak djece u prirodi prema načelima šumske pedagogije, u suradnji s planinarskim društvom MIV. Jednom mjesečno organiziraju se izleti za djecu i članove obitelji, prema interesu i slobodnom izboru roditelja.

EUROPSKA TOČKA IZVRSNOSTI

Naš vrtić prvi je postao Europska točka izvrsnosti u kontinentalnoj Hrvatskoj za djecu rane i predškolske dobi. To nam je omogućilo suvremeno te unapređeno razvijanje kreativnosti i darovitost u matematičkom i umjetničkom području te područjima iz prirodnih znanosti. Programe darovitosti provodimo u poticajnom pedagoškom okruženju vrtića i u neposrednom prirodnom okruženju. Kao Europska točka izvrsnosti širimo mogućnost ravnopravnog uključivanja i sudjelovanja djece od najranije dobi u programima za darovite, uz podržavanje i razvoj specifične darovitosti pojedinog djeteta. Posebnu pažnju posvećujemo djeci u dobi od 1.-7. godine života koja na neobične načine pristupaju igri i aktivnostima te pronalaze kreativna rješenja u situacijama nastalima tijekom igre. Kontinuiranim usavršavanjem stručnih djelatnika rano prepoznajemo i identificiramo dječje potencijale, koje dokumentiramo i pratimo. Sudjelujemo na brojnim natjecanjima, na kojima često postižemo značajan uspjeh. Aktivnosti vezane uz Europsku točku izvrsnosti provodimo tijekom redovnog boravka djeteta u vrtiću.