Akti vrtića:
Statut
Godišnji plan i program

Strateški dokument:
Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (“Narodne novine” broj 5/15)

Zakoni:
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13)
Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 51/00 i 56/00)
Zakon o prosvjetnoj inspekciji (“Narodne novine” broj 61/11 i 16/12)
Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (“Narodne novine” broj 73/97)