Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Dječji vrtić Dječji svijet Varaždin uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, NN broj 85/15). Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.


Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službenici za informiranje Sanji Hajdin, i to:
putem pošte ili donijeti osobno u ured vrtića na adresu Dječji vrtić Dječji svijet, Franje Galinca 2, 42000 Varaždin, od 8 do 16 sati
putem elektroničke pošte na adresu: vrticdjecjisvijet@gmail.com
telefonom na broj: 042/351-052

OBRASCI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu/ispravak informacija
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Godišnje izvješće